Odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

dle obchodních podmínek umístěných na adrese:

http://www.chcictyrkolku.cz/content/3-obchodni-podminky

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát: Roman Augustýn (www.chcictyrkolku.cz)

Adresa: Jesenická 2022/25, 794 01 Krnov

Oznamuji že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky nebo kupní smlouvy:
Datum objednání zboží:
Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a): Vaše jméno a příjmení:
Vaše adresa:
Podpis (pokud je zasíláno v listinné podobě)
Datum:

____________________________

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu (v případě že se nejedná o zboží upravené podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu).

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího:Roman Augustýn, se sídlem Jesenická 2022/25, 794 01 Krnov, identifikační číslo: 65125991, daňové identifikační číslo: CZ7009105796 a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem, e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je nedílnou součástí obchodních podmínek umístěných na adrese http://www.chcictyrkolku.cz/content/3-obchodni-podminky